Kontakt Övriga uppdrag Utredning/Projektledning Konferenser Studieresor Utbildningar Kompetensutveckling Startsida

 

Utredning/projektledning

Ett spännande spår i min verksamhet är träbyggnadsfrågorna. På mitt initiativ, och med stöd från Nutek/Vinnova samlade jag sommaren 2000 16 arkitekter i ett nätverk för Träbyggande. Under de dryga 3 år projektet pågick genomfördes ett stort antal kursdagar och flera studieresor och en hemsida med ett Nyhetsbrev utarbetades. För Högskolan på Gotland har jag medverkat i en utredning om möjligheten att starta en ny arkitektutbildning med inriktning mot befintlig bebyggelse, vilket tyvärr inte ännu lett till någon implementering. För Kulturdepartementets Råd för Arkitektur, form och design, har jag utarbetat en rapport om stadsutveckling/stadspolitik. För BFAB var jag projektledare i ett stort utbildningsprojekt som avsåg att planera, genomföra och ta fram kunskapsunderlag för att höja kompetensnivån avseende PBL hos länsstyrelserna. Kring millennieskiftet utredde jag för Vägverket förutsättningarna för och inriktningen av en utbildning i vägarkitektur för verkets projektledare. Ett intressant uppdrag som ledde till att jag fick fortsatt förtroende att utarbeta kursprogram för och genomföra denna närmare veckolånga utbildning. Under 2013 har jag det relativt nybildade Trafikverkets uppdrag att utreda behovet av utbildning för myndighetens medarbetare i väg- och järnvägsarkitektur.

Min vän och kollega Mikaela Eckered, Arkus, ”importerade” i början av 90-talet Europan, en europeisk arkitekttävling för arkitekter under 40 år och upprättade sekretariat och organisation för den svenska delen av detta nätverk. Vilket äventyr det varit! Det har lärt mig mycket om andra länders arkitektursyn, arkitektroller, byggsektor mm och gett ett europeiskt kontaktnät. Samarbetet fortsatte även sedan det operativa ansvaret lämnats över till yngre kollegor – under ett antal år ingick jag i den svenska Europankommittén - ett uppdrag jag nu lämnat.

Länkar
Europan
Tränätverket - huvudrapport
Hannes CV